Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

„Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Huși”

cod SMIS 128787 / cod SIPOCA 631
PREZENTARE PROIECT

Proiectul „Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631/cod SMIS 128787 este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Administrativ 2014-2020, Axa prioritara : “Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente”, Operatiunea “Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP”. Durata proiectului este de 30 luni. Perioada de implementare: 06.06.2019-06.12.2021.

Bugetul proiectului:
Bugetul proiectului este in valoare totala de 3.569.651,25 lei, din care valoare eligibila nerambursabila 3.498.258,22 lei- compusa din 3.034.203,56 lei valoarea cofinantarii Uniunii Europene din Fondul Social European si 464.054,66 lei valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national. Cofinantarea eligibila a Municipiului Husi in calitate de beneficiar este de 71.393,03 lei, iar valoarea neeligibila a proiectului este 0,00 lei.


OBIECTIVE PROIECT


  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme informatice in vederea optimizarii proceselor in cadrul municipiului Husi, sustinut de o dezvoltare a abilitatilor personalului de la nivelul solicitantului.
  Obiectivul general al acestui proiect este în concordanta cu obiectivele axei prioritare 2 din POCA, prin care sunt sprijinite autoritatile si institutiile publice locale sa-si dezvolte si sa implementeze un sistem de management performant prin intermediul obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP”.


  Obiectivul general al proiectului este în deplina concordanta si cu obiectivele generale ale solicitantului, care doreste sa-si imbunatateasca activitatea orientata catre cetatean, sa-si eficientizeze rezultatele obtinute, sa-si imbunatateasca continuu imaginea, astfel încât sa poata raspunde cât mai eficient cerintelor si asteptarilor cetatenilor judetului.
  Prin atingerea acestui obiectiv în integralitate vor fi generate efecte benefice pe termen lung asupra tuturor factorilor implicati (personal propriu, consilieri locali, institutii aflate în coordonare/ subordonare, institutii partenere, persoane fizice si persoane juridice si alte institutii relevante locale sau centrale), carora li se vor acorda servicii de asistenta personalizata, punctual la problema identificata, prin reducerea timpilor de asteptare ai cetateanului.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  • OS 1. Dezvoltarea capacitatii necesare in vederea fundamentarii deciziilor si planificarii strategice pe termen lung, pentru perioada 2020-2021.
  • OS 2. Implementarea unor sisteme informatice si dotarea cu echipamente hardware necesare optimizarii proceselor administrative.
  • OS 3. Dezvoltarea de noi abilitati ale personalului în vederea optimizarii proceselor decizionale orientate catre cetateni.

ACTIVITĂŢILE

ACTUALIZARE: August 2019

  S-au demarat procedurile de achizitii , prin achizitie directa pentru urmatoarele servicii:

  • Servicii de informare si publicitate
  • Servicii de auditare financiara
  • Servicii de expertiza IT
  • Pentru toate acestea s-au incheiat contracte de prestari servicii.

ACTUALIZARE: Septembrie 2019

Conferință de presă lansare proiect
„Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Huși”


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Huşi a susținut conferinţa de lansare a proiectului „Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Huși” cod SIPOCA 631/cod SMIS 128787, la data de 13 septembrie 2019, la Restaurantul Omnia, Huși, strada Fundătura Ionescu, nr 2.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Administrativ 2014-2020, Axa prioritară: “Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparențe”, Operațiunea “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.
Temele abordate au vizat prezentarea specificului proiectului.

ACTUALIZARE: Octombrie 2019

S-a încheiat contractul de prestări servicii
"Servicii de consultanță în elaborarea strategiei
2020-2021"


Elaborarea strategiei de planificare 2020-2021 presupune actiuni de planificare strategică și financiară, din care menționam:
Prin această achiziție se dorește să se îmbunătățească activitatea orientată către cetățean, să se eficientizeze rezultatele obținute, să se îmbunătățească continuu imaginea, astfel încât să poată raspunde cât mai eficient cerințelor și așteptărilor cetățenilor judetului.

ACTUALIZARE: Noiembrie 2019

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului continuă cu planificarea activităților pentru elaborarea Strategiei 2020-2021, astfel:


În prezent suntem în faza de identificare a categoriilor de date necesare și colectare a acestora, aceasta fiind o etapă importantă pentru întreg procesul elaborării strategiei de dezvoltare locală. Astfel vor fi colectate și prelucrate date de la instituții publice și de la nivelul comunității locale. Stabilirea informațiilor care vor fi furnizate, vor sta la baza elaborării strategiei.

Această fază se va finaliza cu constituirea unei baze de date cuprinzătoare despre localitatea vizată. În cadrul procesului de elaborare a strategiei, vor fi abordate teme specifice din măsurile orizontale. În cadrul tuturor acestor sesiuni se va acorda o atenție deosebită pentru: dezvoltare durabilă (probleme de mediu, schimbările climatice etc), egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen (egalitatea de șanse între femei și bărbați, egalitatea de șanse pentru toți etc). Se monitorizează permanent contractele încheiate în cadrul proiectului.

ACTUALIZARE: Decembrie 2019

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului continuă cu colectarea și prelucrarea datelor de la instituțiile publice și la nivelul comunității locale.
Stabilirea informațiilor care vor fi furnizate vor sta la baza elaborării Strategiei 2020-2021. Această fază se va finaliza cu constituirea unei baze de date cuprinzătoare despre localitatea vizată.

În cadrul procesului de elaborare strategie vor fi abordate teme specifice din măsurile orizontale. În cadrul tuturor acestor sesiuni se va acorda o atenție deosebită pentru: dezvoltare durabila (probleme de mediu, schimbările climatice, etc), egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen (egalitatea de șanse între femei și bărbați, egalitatea de șanse pentru toți etc).

S-a întocmit și transmis documentația necesară pentru obținerea avizului CTE către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE), acest aviz fiind parte integrantă a dosarului de achiziție “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului.


GALERIE FOTO

GRUPUL ŢINTĂ

Grupul tinta este relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului depus, respectiv se incadreaza in cerintele Ghidului Solicitantului pentru Cererea de propunere CP 12/2018 ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate”; Axa prioritara 2. Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente;
Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP.
Grupul tinta participant la formare este format din circa 30 de persoane - personal de conducere si de executie.

Grupul tinta este compus din personalul propriu al Municipiului Husi inclusiv alesi locali cu mandate valabile la data selectiei grupului tinta, fapt ce este în concordanta cu prevederile ghidului la sectiunea de grup tinta eligibil.

Fiecare membru al grupului tinta va participa la activitatile proiectului si contribuie la atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului. Grupul tinta identificat are legatura cu rezultatele si indicatorii proiectului - Instruirea specifica a circa 30 de persoane din diferite departamente, R5 – Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/ actiunilor vizate de acest obiectiv specific si indeplinirea indicatorului de realizare 5S62 - 30 de participanti la formare si a indicatorului de rezultat 5S23 Personal din administratia publica locala care a fost certificat la finalizarea cursului – 30 persoane certificate.

Grupul tinta a fost selectat prin respectarea principiilor egalitatii de sanse, nediscriminarii si egalitatii de gen, in functie de problemele existente (specifice compartimentului, serviciului, nevoii de formare a persoanei respective, interesul prezentat etc.) tinand cont de ultima aprobare a organigramei si statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Husi.

Proiectul contine activitati inovatoare in domeniul masurilor de simplificare a procedurilor administrative si reducere a birocratiei pentru cetateni.
Grupul tinta este format din functionari de demnitate publica, de executie si de conducere, care vor imbunatati procesul de comunicare, vor intelege mai bine procesele organizatiei, ce implica angajamentul ferm al managementului, definirea clara a responsabilitatilor, va eficientiza procesele interne ale organizatiei. Scopul nostru este de a aduce la aceeasi masa persoane de la diverse departamente in scopul unui management eficient si durabil, unui management calitativ la nivelul institutiei publice.

REZULTATE AŞTEPTATE

INFO CONTACT

LEGĂTURI UTILE

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Pr o g r amu l u i O p e r a ț i o n a l C a p a c i t a t e A dmi n i s t r a t i v ă http://www.poca.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.