Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

ACTELE NORMATIVE

care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Municipiului Husi • Constitutia Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
 • Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala.
 • Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici.
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata.
 • Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
 • Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
 • Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, republicata.
 • Legea nr. 17 din 14 aprilie 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei  Domeniilor Statului.
 • Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
 • Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniul proprietatilor  si justitiei precum si unele masuri adiacente.
 • Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - decembrie 1989.
 • Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului.
 • Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
 • Legea nr. 114  din 11 octombrie 1996, privind locuintele.
 • Legea nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
 • Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal actualizat
 • Legea 207/2015, privind Codul de procedura Fiscala
 • Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.
 • Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996, cu privire la actele civile.
 • Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite
 • OG.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • HG.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000
 • HG.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si service de piata in unele zone publice
 • Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata 2010
 • Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • HG nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuire si functionare a comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor
 • HCL 162/2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Husi
 • Legea 98/2016  privind achizitiile publice
 • Legea 99/2016  privind achizitiile sectoriale
 • Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
 • Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
 • OG. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

NOTA: Modificarea si completarea listei se face periodic in functie de legislatia in vigoare.

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001