Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

ACTELE NORMATIVE

care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Municipiului Husi • Constitutia Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
 • Legea  215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea  7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici
 • Legea  544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata.
 • Legea  52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
 • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata.
 • Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei  Domeniilor Statului.
 • Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
 • Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - decembrie 1989.
 • Legea 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului.
 • Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
 • Legea 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
 • Legea 114/1996, privind locuintele.
 • Legea  15/2003 privind sprijinul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
 • Legea 227/2015, privind Codul Fiscal actualizata
 • Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala
 • Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.
 • Legea 119/1996, cu privire la actele  de stare civila, republicata .
 • Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.
 • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite ,republicata
 • OG.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata
 • Legea 650/2002 pentru aprobarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • HG.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000
 • HG.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si service de piata in unele zone publice
 • Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata 2010
 • Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • HG.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuire si functionare a comisilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor 
 • Legea 98/2016  privind achizitiile publice
 • Legea 99/2016  privind achizitiile sectoriale
 • Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
 • Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
 • OG. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familial
 • OSGG. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
 • OG.119/1999 privind controlul intern/ managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 506/2004 (IT)- privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in cadrul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Regulamentul (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce  priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor)
 • Legea 455/2001 (IT)  privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG.1259/2001 (IT) privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul 252/2003(IT) privind instruirea si specializarea in domeniul informaticii a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 672/2002 privind auditul public intern
 • HG.1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern
 • HCL 346/2018 privind actualizarea Statutului Municipiului Husi
 • HCL 162/2017 privind modificare si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Husi        

NOTA: Modificarea si completarea listei se face periodic in functie de legislatia in vigoare.

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001