Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

MASURI DE REGLEMENTARE A VANZARII-CUMPARARII TERENURILOR AGRICOLE SITUATE IN EXTRAVILAN

        Prin Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, se reglementeaza procedurile privind vanzarea-cumparea terenurilor agricole situate in extravilan referitoare la ofertele de vanzare, exercitarea dreptului de preemtiune (drept de care se bucura cineva printr-un contract sau printr-o lege, de a fi preferat dintre mai multi cumparatori), controlul aplicarii procedurii dreptului de preemtiune, procedura de emitere a avizelor necesare instrainarii terenurilor.

1. Informatii privind depunerea ofertei de vanzare a terenului situat in extravilan.

In vederea instrainarii terenului, vanzatorul depune la primarie cererea privind afisarea ofertei de vanzare, insotita de aceasta si de urmatoarele documente:

    a) o copie a BI/CI a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

    b) o copie legalizata de notarul public ori instanta de judecata, dupa caz, sau certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

    c) extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei, insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate "Stereografic 1970", in conditiile in care terenul este intabulat;

    d) o copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica;

    e) in caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

    f) hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica;

    g) certificat de atestare fiscala emis de catre primarie;

    h) alte documente doveditoare, dupa caz.

2. Informatii privind depunerea comunicarii de acceptare a ofertei de vanzare.

In termen de 30 de zile de la afisarea ofertei de vanzare la primarie, oricare dintre titularii dreptului de preemptiune care doreste sa isi exercite acest drept inregistreaza la primarie comunicarea acceptarii ofertei de vanzare transmisa vanzatorului.

    Comunicarea va fi insotita de urmatoarele documente care certifica calitatea de preemptor:

    a) o copie a BI/CI a preemptorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru preemptorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate ori, dupa caz, a imputernicirii/ procurii notariale/delegatiei si o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru reprezentantul legal persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

    b) o copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul preemptorului persoana juridica;

    c) copii legalizate de pe documentele justificative care atesta calitatea de preemptor si ncadrarea in una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendas sau proprietar vecin, dupa caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vanzarii, contract de arenda, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vanzarii, altele asemenea.

    In cazul in care titularul dreptului de preemptiune inregistreaza la primarie acceptarea ofertei de vanzare prin intermediul unui imputernicit, acesta din urma completeaza acceptarea ofertei de vanzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preemptiune si prezinta documentele doveditoare a calitatii de imputernicit.

3.Informatii privind obtinerea avizului specific al Ministerului Apararii Nationale

Terenurile Agricole situate in extravilan pe o adancime de 30 km fata de frontiera de stat catre interior, precum si cele situate in extravilan la o distanta de pana la 2.400 m fata de obiectivele speciale pot fi instrainate prin vanzare-cumparare doar cu avizul specific al Ministerului Apararii Nationale.

Extras din Anexa 2F la normele metodologice

Lista unitatilor administrativ-teritoriale amplasate in intregime pe o adncime de 30 km fata de frontiera de stat, catre interior

Judetul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
VASLUI 161829 HUSI

municipiu, altul decat

resedinta de judet

Avizul specific nu este necesar pentru preemtori (cumparatori).

Avizul specific este valabil 12 luni de la data comunicarii catre vanzator. Avizul specific este valabil si ulterior implinirii acestui termen, daca partile au incheiat in perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de optiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.

In vederea obtinerii avizului specific vanzatorul depune o solicitare. Solicitarea vanzatorului de eliberare a avizului specific trebuie insotita de urmatoarele documente:

    a) cerere care contine datele de identificare ale solicitantului, adresa de corespondenta si datele de identificare ale potentialului cumparator, daca acesta este cunoscut la data depunerii cererii;

    b) actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), in copie legalizata de notarul public ori de instanta de judecata, dupa caz, sau certificat pentru conformitate de catre functionarii primariei;

    c) extras de carte funciara de informare, in original, si plan de amplasament si delimitare a imobilului, in sistemul national de proiectie "Stereografic 1970", receptionat, insotit de inventarul de coordonate daca acesta nu se regaseste in plan, in copie;

    d) adeverinta emisa de catre primarii, in original, in cazul in care vanzarea terenului este libera, insotita de copia ofertei de vanzare certificata de primar pentru conformitatea cu originalul;

    e) oferta de vanzare, in copie;

    f) in caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

    g) certificatul constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica, in copie;

    h) hotarrea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in copie, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica;

    i) alte documente pe care vanzatorul le considera relevante.

 

4.Informatii privind obtinerea avizului specific emis de Ministerul Culturii/ Directia pentru Cultura a judetului Vaslui

1.Pentru eliberarea avizului specific emis de Directia pentru Cultura a Judetului Vaslui, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele documente la Directia pentru Cultura a judetului Vaslui:

I. Persoanele fizice:

a) cerere (modelul poate fi descarcat de pe pagina de internet www.vaslui.djc.ro sectiunea "Informatii utile");

b)copie a BI/CI al/a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;

c) copie legalizata sau certificata pentru conformitate de catre functionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

d) extras de carte funciara insotit de extrasul de plan cadastral al suprafetei supuse vanzarii, in sistem de coordonate Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile inainte de depunerea cererii;

e) alte documente doveditoare, dupa caz.

II. Persoanele juridice:

a) cerere (modelul poate fi descarcat de pe pagina de internet www.vaslui.djc.ro sectiunea "Informatii utile");

b) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului / Registrul national al asociatiilor si fundatiilor;

c) procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatiilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si copii de pe CI/BI/pasaport imputernicit;

d)copie legalizata sau certificata pentru conformitate de cartre functionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

e) extras de carte funciara insotit de extrasul de plan cadastral al suprafetei supuse vanzarii, in sistem de coordonate Steregrafic 1970 emis cu maximum 30 de zile inainte de depunerea cererii;

f) alte documente doveditoare, dupa caz.

2. Directia pentru Cultura Vaslui verifica in termen de 3 zile lucratoare documentatia depusa si emite avizul specific, care poate fi favorabil sau negativ.

3. In cazul in care documentele ce insotesc cererea nu sunt lizibile, sunt incomplete sau exista neconcordante in documentatie, Directia pentru Cultura va emite un aviz specific negativ motivat, care va fi comunicat vanzatorului, primariei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Avizul specific negativ se comunica biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, in vaderea notarii lui in cartea funciara, cu scutire de la plata tarifului.

4.Avizul specific negativ se radiaza din cartea funciara in baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vanzatorului, sau a unei horarari jedecatoresti deinitive.

5. In vederea emiterii unui nou aviz, vanzatorul va depune o noua cerere in acest sens, urmand ca termenul de 20 de zile lucratoare sa curga de la data inregistrarii noilor documente.

6. In situatia in care se emite avizul specific favorabil, Directia judeteana pentru Cultura il va comunica vanzatorului, primariei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Avizul specific favorabil se comunica biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, in vederea notarii lui in cartea funciara, cu scutire de la plata tarifului.

7. Avizul specific este valabil 6 luni de la data comunicarii catre vanzator. Avizul specific este valabil si ulterior implinirii acestui termen, daca partile au incheiat in perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de optiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.

DIRECTIA PENTRU CULTURA VASLUI
str. Stefan cel Mare, nr.79, Palatul Administrativ, etaj V, Vaslui, cod postal 730168
Tel: 0235/311531
Fax: 0335/401169
E-mail: patrimoniuvs@yahoo.com
Program: Luni-joi: 08.00 - 16.30, Vineri: 08.00-14.00

 

5. Formulare necesare:

a) Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului (Anexa 1A)

    - Formular pentru persoanele fizice

    - Formular pentru persoanele juridice si entitati fara personalitate juridica ce se inregistreaza in registrul comertului.

b) Oferta de vanzare (Anexa 1B)

   - Formular pentru persoanele fizice

   - Formular pentru persoanele juridice si entitati fara personalitate juridica ce se inregistreaza in registrul comertului.

c) Comunicare de acceptare a ofertei de vanzare (Anexa 1D)

    - Formular pentru persoanele fizice

    - Formular pentru persoanele juridice si entitati fara personalitate juridica ce se inregistreaza in registrul comertului.

d) Avizul specific al Ministerului Apararii Nationale (Anexele 2C si 2D)

     - Formular pentru persoanele fizice

    - Formular pentru persoanele juridice si entitati fara personalitate juridica ce se inregistreaza in registrul comertului.

e) Legislatie

    - Legea nr. 17/2014

    - Norme metodologice pentru aplicarea Legii nr. 17/2014

NOTA: Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Primariei municipiului Husi, Compartimentul Agricol si Cadastru, camera 33, telefon: 0235/480205 int. 112 sau la Compartimentul Relatii cu Publicul, telefon: 0235/480205 int. 118.

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001