Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

AJUTORUL SOCIAL

Acordarea ajutorului social familiilor si persoanelor singure, cetateni romani, straini sau apatrizi, care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul municipiului Husi, precum si celor fara locui nta aflate in situatie de nevoie, care traiesc in adaposturi improvizate.

1.Baza legislativa

 • H.G. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  prevederilor Legii nr. 416/2001.
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior;
 • Ordinul nr. 920/2006 privind Procedura de lucru in vederea implementarii prevederilor art. 15(2) din Legea nr. 416/2001 si ale art. 32(2) din anexa la H.G.R. nr. 1010/2006;
 • H.G. 1/2017 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
 • O.U.G. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea în anul 2016.

2.Beneficiari

Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin hotarire de guvern, au dreptul la un ajutor in cuantum de:

 • Persoana singura - 142 lei
 • Familia formata din 2 persoane - 255 lei
 • Familia formata din 3 persoane - 357 lei
 • Familia formata din 4 persoane - 442 lei
 • Familia formata din 5 persoane - 527 lei

Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 36,5 lei (RON).
 

3.Acte necesare

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului social - Descarca;
 • Acte doveditoare privind componenta familiei:
  • Pentru cetatenii romani
  • B.I. - buletin identitate;
  • C.I. - carte de identitate;
  • C.I.P. - carte de identitate provizorie.
   
  • Pentru cetatenii straini sau apatrizi
  • C.i. - carnet de identitate;
  • L.S.T. - legitimatie de sedere temporara;
  • D.I. - document de identitate
 • Certificate de nastere ale copiilor;
 • Certificat de casatorie;
 • Certificat de deces;
 • Hotarire definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului, mandatul postal in care se specifica cuantumul alocatiei de intretinere;
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr.I sau gr.II de invaliditate pentru persoanele aflate in intretinere + talon + adeverinta salariu insotitor;
 • Sotii despartiti in fapt cu copii trebuie sa prezinte hotarirea judecatoreasca privind stabilirea domiciliului minorului si a pensiei de intretinere conform prevederilor Codului Familiei;
 • In cazul divortului cu copii incredintati se va prezenta hotarirea judecatoreasca privind pensia de intretinere;
 • Persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati vor prezenta dovada faptului ca sunt in evidenta Agentiei Locale pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru incadrarea in munca si nu au refuzat nejustificat un loc de munca oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregatire profesionala;
 • Certificat fiscal eliberat de Serviciul taxe si impozite din cadrul Primariei municipiului Husi (camera 10);
 • Certificat de venituri eliberat de Administratia Finantelor Publice Husi;
 • Adeverinta de la Biroul Agricol din cadrul Primariei municipiului Husi (camera 33);
 • Acolo unde s-a stabilit obligativitatea platii unei pensii de intretinere in urma divortului, se va prezenta hotarirea judecatoreasca de divort, hotarire judecatoreasca privind pensia de intretinere, talonul sau mandatul postal;
 • Certificatul medical privind incapacitatea de munca (acolo unde este cazul) de la medicul expert al asigurarilor sociale Vaslui;
 • In cazul copiilor de virsta scolara care nu urmeaza o forma de invatamint organizata, potrivit legii, se va prezenta declaratie notariala;
 • In cazul in care sotul satisface serviciul militar obligatoriu se va prezenta adeverinta de la Centrul Militar, in care se va specifica perioada si cuantumul ajutorului acordat sotiei;
 • Cupon somaj;
 • Adeverinta de elev in care se va specifica daca beneficiaza de bursa (cuantumul);
 • Cupon pensie + Decizie pensie;
 • Persoana inapta de munca trebuie sa prezinte decizie pentru pierderea capacitatii de munca (gradul I sau II de invaliditate);
 • Talon pensie de urmas + decizie in cazul copiilor care au parinti decedati;
 • In cazul salariatilor adeverinta eliberata de angajator in care se va specifica salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii de ajutor social;
 • In cazul persoanelor angajate pe baza de conventie civila de prestari servicii, adeverinta eliberata de angajator cu salariul net realizat in luna anterioara.

4.Conditii de acordare

Cererea si declaratia pe propria raspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se inregistreaza la Directia de Asistenta Sociala Husi.

Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va efectua ancheta sociala la domiciliul sau, dupa caz la resedinta solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fara locuinta.

In vederea acordarii ajutorului social, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure, se va tine cont si de bunurile existente in gospodarie, ce depasesc cantitativ, categoriile de bunuri prevazute in lista bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, luându-se in calcul veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor respective.

De asemenea, persoanele apte de munca care solicita ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, au obligatia:

 • sa presteze lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local.

Acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitia scrisa a primarului.

In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectueaza anchete sociale la interval de 6 luni

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116

 
Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 - 16,00
Vineri: 07,30 - 13,30
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003