Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

TICHETE SOCIALE

acordate copiilor prescolari proveniti din familii aflate în situatie de risc

 

Primaria Municipiului Husi, prin Directia de Asistenta Sociala Husi, va începe odata cu startul noului an scolar, primirea de solicitari privind acordarea stimulentului educational, pentru anul scolar 2017 - 2018.

Cadru legal:
-  Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita;
- OUG 14/2016, pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
- H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015;
- H.G.626/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, aprobate prin H.G. nr.15/2016.

 Scop:
- Stimularea participarii în învatamântul prescolar al copiilor din familii defavorizate si cresterea accesului la educatie al acestora.

 Obiectiv:
-Cresterea gradului de educatie la nivelul copiilor din familiile defavorizate

Beneficiari:
-Copiii care frecventeaza activitatile unitatilor prescolare, proveniti din familii aflate în situatie de risc.

Beneficiu acordat:
- Un tichet social pentru gradinita de 50 de lei lunar, pentru perioada septembrie - iunie a anului scolar.

Conditii de acordare:
-Stimulentul educational se acorda familiilor cu mai putin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoana singura) si este conditionat de prezenta zilnica a copiilor, la gradinita.

Modalitate de acordare:
-cerere - declaratie pe proprie raspundere însotite de actele doveditoare privind componenta familiei, precum si a veniturilor realizate de catre membrii sai - Descarca;
-dovada înscrierea/frecventarea activitatilor organizate de gradinita;
-alte documente atasate:

A.Documentele prin care se stabileste componenta familiei:
-livretul de familie.
-copie dupa urmatoarele documente:

 1. certificatele de nastere ale copiilor aflati în întretinerea familiilor defavorizate;
 2. certificatul de casatorie;
 3. hotarârea judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei, potrivit legii;
 4. hotarârea judecatoreasca de încuviintare a adoptiei, potrivit legii;
 5. dispozitia conducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau hotarârea comisiei pentru protectia copilului ori a instantei de judecata, dupa caz, pentru masura plasamentului; hotarârea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
 6. hotarârea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;
 7. hotarârea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la întretinerea copiilor;
 8. dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.

  2. Acte de venit:

 1. adeverinte cu salariul net si cu mentiunea daca sunt primite tichete de masa, precum si valoarea lor.
 2. cupoane de pensie,
 3. cupoane de ajutor de somaj,
 4. mandate postale de plata, extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a dreptului, etc.

 Calculul veniturilor familiei
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie (284 lei la acest moment), se iau în considerare toate veniturile impozabile si neimpozabile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligatiile legale de întretinere fata de copii si/sau fata de parinti, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioara solicitarii stimulentului educational. Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, dupa caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate postale de plata, extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor.

In cazul familiei sau persoanei singure care locuieste si gospodareste împreuna cu alte familii ori persoane singure si contribuie împreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât si partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodarie. în cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept, solicitantul completeaza o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea împreuna.

Nu se iau calcul:
 

 1. sumele primite cu titlu de prestatii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 3. ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, alocatia pentru sustinerea familiei acordata în baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajutorul pentru încalzirea locuintei acordat în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. ajutoarele de stat acordate pentru activitatile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
 5. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv sustinerii educatiei prescolarilor, elevilor si studentilor, prin programe ale Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, altor institutii publice si private, inclusiv organizatii neguvernamentale;
 6. sumele primite din activitatea de zilier, în conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata;
 7. sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participarii la programe de formare profesionala organizate în conditiile legii,daca acestea nu au titlu de venituri salariale;
 8. sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenta.

Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participarii copilului la activitatile organizate în cadrul unitatilor din învatamântul prescolar, în perioada septembrie — iunie, sub rezerva îndeplinirii conditiei de prezenta , iar titularul tichetului social pentru gradinita are obligatia sa anunte orice modificare în componenta familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003