Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

MODALITATI DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

 
  • Puteti efectua plata taxelor si impozitelor locale din contul personal deschis la orice banca cu observatia ca va trebui sa completati ordinul de plata cu datele de identificare ale beneficiarului si contul IBAN, precum si adresa pentru care se efectueaza plata.
  • Contribuabilii PERSOANE FIZICE pot face plata si in conturile Primariei municipiului Husi (CIF 3602736) deschise la Trezoreria municipiului Husi, astfel:

IBAN 2017

Denumire cont

RO82TREZ6582107020101XXX

Impozit/taxa pe cladiri

RO29TREZ6582107020201XXX

Impozit/taxa pe terenuri

RO04TREZ6582116020201XXX

Impozit mijlloace de transport

RO81TREZ6585033XXX000492

Impozit mijloace de transport marfa > 12to

RO31TREZ65821150201XXXXX

Impozit pe spectacole

RO31TREZ65821360206XXXXX

Taxa salubrizare

RO31TREZ65821360206XXXXX

Taxa ecarisaj si situatii de urgenta

RO93TREZ65821360205XXXXX

Taxa carte de identitate

RO51TREZ65821050250XXXXX

Alte taxe pe serv. specif.-afisaj, publicitate

RO72TREZ65821A350102XXXX

Venituri din amenzi, alte sanctiuni legale

RO95TREZ65821390203XXXXX

Venituri din vanzari locuinte

RO46TREZ65821A300530XXXX

Venituri din inchirieri si concesiuni

RO41TREZ65821390207XXXXX

Venituri din vanzari bunuri(teren)

RO06TREZ65821070203XXXXX

Taxe juridice de timbru si alte taxe

RO37TREZ65821340202XXXXX

Taxe extrajudiciare de timbre

RO45TREZ65821E300530XXXX

Taxa concesionare loc de inhumare si  taxe  pentru serviciile funerare

RO18TREZ65821E330800XXXX

Taxa radioficare

RO29TREZ65821E300900XXXX

Taxa pasunat

RO94TREZ658502205X002465

Chirii/concesiuni teren/spatii administrate de Centrul Public de Desfacere Husi

 
  • Contribuabilii PERSOANE JURIDICE pot face plata si in conturile Primariei municipiului Husi (CIF 3602736) deschise la Trezoreria municipiului Husi, astfel:

IBAN 2017

Denumire cont

RO32TREZ6582107020102XXX

Impozit/taxa pe cladiri

RO76TREZ6582107020202XXX

Impozit pe terenuri

RO51TREZ6582116020202XXX

Impozit mijlloace de transport

RO81TREZ6585033XXX000492

Impozit mijloace de transport marfa > 12to

RO72TREZ65821120207XXXXX

Taxa hoteliera

RO31TREZ65821150201XXXXX

Impozit pe spectacole

RO31TREZ65821360206XXXXX

Taxa salubrizare

RO51TREZ65821050250XXXXX

Alte taxe pe serv. specif.-afisaj, publicitate

RO72TREZ65821A350102XXXX

Venituri din amenzi, alte sanctiuni legale

RO46TREZ65821300205XXXXX

Venituri din inchirieri si concesiuni

RO41TREZ65821390207XXXXX

Venituri din vanzari bunuri (teren)

RO06TREZ65821070203XXXXX

Taxe juridice de timbru si alte taxe

RO37TREZ65821340202XXXXX

Taxe extrajudiciare de timbre

RO18TREZ65821E330800XXXX

Taxa radioficare

RO29TREZ65821E300900XXXX

Taxa pasunat

RO94TREZ658502205X002465

Chirii/concesiuni teren/spatii administrate de Centrul Public de Desfacere Husi

 
 Contribuabilii persoane fizice care  au  în proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta  au obligatia potrivit prevederilor  art. 494 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata, sa depuna declaratii pâna la data de 31 martie 2017 inclusiv, conform modelului ITL 002.

Formularul de declaratie se poate descarca de pe site-ul institutiei www.primariahusi.ro, sectiunea Serviciul Impozite si Taxe locale – Descarcare formulare – Declaratie  fiscala impozit cladiri nerezidente/rezidente  –persoane fizice .

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloacele de transport datorat pentru intregul an de catre contribuabili pana la data de 31 martie 2017, se acorda o bonificatie de 10%..

Programul de lucru (camera 10) este urmatorul:

  • -Luni, Marti, Miercuri, Joi: 7,30 - 16,00
  • -Vineri: 07,30 - 13,30

Contruabilii care  dobandesc bunuri impozabile (cladiri, terenuri, mijloace de transport) au obligatia, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal , sa le declare in termen de 30 zile de la data dobandirii si datoreaza impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Pentru a beneficia de scutirea la plata impozitelor si taxelor locale prevazute de Legea 227/2015 contribuabilii vor depune documentele justificative la Primaria Municipiului Husi , prin registratura - camera 17, (Luni, Marti, Miercuri, Joi intre orele 7,30 - 16,00; Vineri intre orele 7,30 - 13,30).

Scutirea la plata impozitului se aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care persoana depune cererea de scutire însotita de documentele justificative.

*) Pentru anul 2017  persoanele care detin documentele  justificative emise pâna la data de 31 decembrie 2016 le  pot depune   la  registratura Primariei pâna la data de 31 martie 2017 inclusiv.

Persoana care solicita scutire la plata impozitului pe cladiri si teren are obligatia de a aduce la cunostinta organului fiscal orice modificare intervenita în perioada cuprinsa între data depunerii cererii de scutire si data 1 ianuarie a anului urmator celui în care s-a depus cererea de scutire.

Înstiintarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror modificari ale situatiei existente la data depunerii cererii.

Persoana care beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri si teren are obligatia ca ulterior acordarii scutirii sa aduca la cunostinta organului fiscal orice modificari intervenite fata de situatia existenta la data acordarii scutirii.

FOARTE IMPORTANT

În vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017, se stabilesc urmatoarele reguli:

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2016 au în proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pâna la data de 31 martie 2017 inclusiv, conform modelului ITL -002 disponibil pe site-ul institutiei

b) persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin în proprietate la data de 31 decembrie 2016, destinatia si valoarea impozabila a acestora, pâna la data de 31 martie 2017 inclusiv;

 c) persoanele fizice si juridice care la data de 31 decembrie 2016 detin mijloace de transport radiate din circulatie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice au obligatia sa depuna o declaratie în acest sens, însotita de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autoritatii publice locale, pâna la data de 31 martie 2017 inclusiv;

d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 456, 464 si 469 se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2017 persoanelor care detin documente justificative emise pâna la data de 31 decembrie 2016 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pâna la data de 31 martie 2017 inclusiv;

Impozitele si taxele locale pentru anul 2017 au fost stabilite prin:

Hotararea nr. 132 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

(Anexa 1 - Nivelurile impozitelor si texelor locale);

(Anexa 2 - Lista actelor normative prin care au fost instituite impozite si taxe locale in perioada 01.01.2011-30.11.2016);

(Anexa 3 - Lista actelor normative prin care au fost acordate facilitati fiscale in perioada 01.01.2011-30.11.2016);

(Anexa 4 - Procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladirile si teren în cazul persoanelor prevazute la art. 456, alin .(2), litera “ j” si art. 464, alin.   ( 2) litera “h “ din Legea 227/2015 ( beneficiari ai  Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta  muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare);

- (Anexa 5 - Procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladirile si teren în cazul persoanelor prevazute la art. 456, alin .(2), litera “ k” si art. 464, alin. (2) litera  litera “j “ din Legea 227/2015 (persoane fizice cu venituri mai mici decât salariul minim brut pe tara garantat sau persoane fizice care nu au  nici un venit, sau veniturile acestora constau în exclusivitate din ajutor social)

- (Anexa 6 - Procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladirile în cazul persoanelor prevazute la art. 456, alin .(2), litera “ m” si “n” din Legea 227/2015

 - Hotararea nr. 133 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2017 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi. - (Anexa)

 Hotararea nr. 134 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2017. - (Anexa)

Hotararea nr. 135 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2017 - (Anexa).

 Hotararea nr. 136privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2017 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren.

Hotararea nr. 137 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2017. - (Anexa)

Hotararea nr. 138 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2017 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura Husi. - (Anexa)

Hotararea nr. 139 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2017. - (Anexa)

  -Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare;

  -Titlul IX din H.G. nr.1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

  -Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001