Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

COMPARTIMENTUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU URBAN


- elibereaza certificate de urbanism;
- elibereaza autorizatii de construire/desfiintare;
- elibereaza autorizatii de amplasare;
- asigura relatiile de lucru cu proiectantii planurilor urbanistice: generale, zonale si de detaliu;
- raspunde de aplicarea prevederilor PUG si RLU in municipiul Husi;
- face propuneri de amplasamente;
- intocmeste statisticile necesare referitor la autorizatiile eliberate.

Emiterea   certificatului  de  urbanism
Documentele necesare emiterii Certificatului de urbanism
Solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata, trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzind:
•    cerere-tip pentru emiterea Certificatului de urbanism completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si cu precizarea scopului solicitarii actului;
•    planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2000, 1:10000, dupa caz, -vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz -cu indicarea imobilului - teren si/sau constructii;
•    documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).

  Potrivit Legii 50/1991, certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire si nu confera de a executa lucrari de constructii.

Emitere  Autorizatiei   de  construire
Documentele necesare emiterii Autorizatiei de construire:
•    Cerere-tip pentru emiterea Autorizatiei de construire/desfiintare completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform D.T.A.C.;
•    Certificatul de urbanism (copie);
•    Actul doveditor al titlului de proprietate asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructie (in copie legalizata);
•    Documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire - D.T.A.C., intocmit in baza prevederilor legii, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica -semnate si stampilate in original (doua exeplare);
•    Avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism:
      -Avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decit cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie) si, dupa caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism.
•    Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie), inclusiv documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate odata cu certificatul de urbanism (in copie).
In conformitate cu prevederile legii, autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii cu autorizatia de construire. In aceasta situatie, documententatia care se depune in vederea emiterii autorizatiei de desfiintare are aceeasi structura cu documentatia pentru autorizatia de construire si este considerata completa daca, pe linga cererea pentru emiterea autorizatiei de desfiintare completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform D.T.A.D. este prezentat si certificatul de atestare privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie).

Emiterea   Autorizatiei   de  amplasare
Autorizatia de amplasare se elibereaza in urmatoarele cazuri: folosirea temporara a locurilor publice, altele decit cele administrate de Centrul Public de Desfacere Husi sau folosirea temporara a terenurilor ce apartin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea Municipiului Husi.
Documentele necesare emiterii autorizatiei de amplasare:
- Cerere, la care se anexeaza: - certificatul de inregistrare la Registrul Comertului - copie;    
                                             -carte/buletin de identitate - copie;
                                             -dovada achitare taxe.

 

Persoane de contact:
consilier Mihai Luminita - camera nr. 24, tel.0235/480009, int. 106
- inspector de specialitate Halcu Petronia Teona - camera nr. 24, tel.0235/480009, int. 106

FORMULARE
Formularele ce trebuiesc completate, dupa caz, se afla pe site-ul Primariei municipiului Husi la sectiunea "Descarcare formulare" si la Compartimentul de Relatii cu Publicul.
TERMEN
Termen de rezolvare: 30 de zile, daca legea nu prevede altfel.


Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001